Liên hệ hỗ trợ

584 Hight-Rise aparterment Dien Bien Phu

584 Hight-Rise aparterment Dien Bien Phu

Công trình: 584 Hight-Rise aparterment Dien Bien Phu

Địa điểm:

Quy mô:

Chủ đầu tư:

Hợp đồng:

Nhiệm vụ thực hiện: