Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH

Tại điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 có quy định: ”Giá hợp đồng theo tỷ lệ (%) được tính theo tỷ lệ (%) giá trị của công trình”. Vậy kính đề nghị Bộ giải thích giá trị công trình là giá trị nào?

date hoalm.mard@yahoo.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng theo tỷ lệ (%) thường áp dụng đối với các gói thầu tư vấn thông thường. Căn cứ vào Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì giá trị của công trình để xác định chi phí tư vấn tùy theo từng công việc tư vấn cụ thể có thể là chi phí xây dựng và/hoặc chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán đã được phê duyệt.

 
Vụ Kinh tế Xây dựng

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *