Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

Hỏi Đáp

Hỏi

TÍNH CHI PHÍ THẨM TRA KHI CHIA GÓI THẦU

Tôi ở Ban quan lý dự án về giao thông, xin giải đáp giúp vấn đề sau: Trong kế hoạch đấu thầu: tôi chia dự án thành 4 gói thầu xây lắp; và 1 gói thẩm tra. Giá gói thầu thẩm tra trong kế hoạch tôi lấy theo tổng mức đầu tư, tức là chỉ sử dụng 1 hệ số cho cả 4 gói thầu xây lắp. Vậy ở bước TKBVTC khi lập đề cương dự toán cho gói thẩm tra thì tính theo từng gói thầu hay vẫn lấy chung 1 hệ số cho cả 4 gói (nếu lấy theo từng gói thì chi phí sẽ tăng gấp đôi so với kế hoạch đã duyệt)

date hanh395@gmail.comdate 09/12/2013 - 09:12

Đáp

Theo hướng dẫn tại Định mức chi phí quản lý dự án và vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 9571QĐ-BXD ngày 29/09/2009 thì:
- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình được duyệt. Trường hợp công việc thiết kế được thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu được duyệt và điều chỉnh với hệ số K = 0,9.
- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng > 50% của giá trị dự toán công trình hoặc giá trị dự toán gói thầu bị thì chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh với hệ số K = 1,3.
Như vậy, trường hợp Bạn hỏi chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình được duyệt. Việc thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán chỉ được xác định theo dự toán gói thầu được duyệt khi có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc khi việc thẩm tra thiết kế, dự toán cần thiết phải thực hiện theo quy mô của từng gói thầu.

gửi câu hỏi

Chọn lĩnh vực hỏi đáp : *
Email : *
Tiêu đề : *
Câu hỏi : *