Hỗ trợ

 • Tên liên hệ: Mr. Dũng
 • Mobile: 0903 994 577

THẨM TRA THIẾT KẾ

Theo nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, việc thẩm tra thiết kế và thẩm định thiết kế được quy định cụ thể như sau:

Điều 18. Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

1. Thẩm định, phê duyệt thiết kế đối với trường hợp thiết kế ba bước

a) Đối với thiết kế kỹ thuật:

Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật. Kết quả thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật được thể hiện bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau:

- Sự phù hợp của thiết kế kỹ thuật với thiết kế cơ sở;

- Sự hợp lý của các giải pháp kết cấu công trình;

- Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

- Đánh giá mức độ an toàn công trình;

- Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;

- Sự tuân thủ các quy định về môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ các nội dung trên để làm cơ sở cho việc thẩm định. Kết quả thẩm tra thiết kế được thể hiện bằng văn bản.

b) Đối với thiết kế bản vẽ thi công:

Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ trước khi đưa ra thi công. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận trong bản vẽ trước khi phê duyệt.

2. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với các trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế một bước

a) Đối với trường hợp thiết kế hai bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Đối với trường hợp thiết kế một bước, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công để người quyết định đầu tư phê duyệt cùng với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

b) Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công được thực hiện như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

c) Việc đóng dấu xác nhận bản vẽ trước khi đưa ra thi công thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Chi phí thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được tính vào tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình.

Như vậy, việc thẩm định thiết kế là do chủ đầu tư thực hiện và chủ đầu tư thuê lại tư vấn để thẩm tra một phần hay toàn bộ dự án. 

3.6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán

3.6.1. Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 16 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng ≥ 50% của giá trị dự toán công trình hoặc giá trị dự toán gói thầu thì chi phí thẩm tra dự toán được điều chỉnh với hệ số K = 1,3.

3.6.2. Chi phí thẩm tra dự toán điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc thẩm tra lại dự toán (không do lỗi của nhà thầu tư vấn thẩm tra dự toán) được xác định bằng lập dự toán.

ICCI.vn


Dự án tiêu biểu

 • XUẤT XI MĂNG BAO JUMBO - NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC
 • DỰ ÁN GRAND WORLD
 • KHU DU LỊCH VÀ BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP PALMELA
 • Chung Cư Discovery Complex
 • Acom Wetmill
 • CHOLON TOWER
 • KHỐI CAO ỐC VP & CC CAO TẦNG KHU NHÀ Ở VÀ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG WASECO VŨNG TÀU
 • CHUNG CƯ KHUÔNG VIỆT
 • CĂN HỘ CAO CẤP – VĂN PHÒNG CHO THUÊ
 • CAO ỐC AGREX SÀI GÒN
 • CAO ỐC VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY NÔNG NGHIỆP
 • NHÀ DỊCH VỤ - TOÅNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
 • GREEN BUILDING
 • CAO ỐC AGREX SÀI GÒN
 • VĂN PHÒNG POLYCO