Hỗ trợ

  • Tên liên hệ: Mr. Dũng
  • Mobile: 0903 994 577

ĐỊA PHƯƠNG VÀ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI THỰC HIỆN BÁO CÁO HÀNG QUÝ, HÀNG NĂM

09/12/2013 - 08:55

Theo đó, các loại dự án bất động sản phải báo cáo theo quy định tại Thông tư này bao gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

alt
Ảnh minh họa.

Đối tượng có trách nhiệm lập báo cáo theo quy định của Thông tư này gồm: Sở Xây dựng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; Chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 thuộc mọi thành phần kinh tế. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu cho cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo.

Yêu cầu về chế độ báo cáo, dựa trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư các dự án bất động sản, số liệu của các cơ quan có liên quan, Sở Xây dựng các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và lập các báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản; báo cáo tổng hợp về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các dự án bất động sản; báo cáo tổng hợp về tình hình giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản; báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản và báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản và thu ngân sách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản trên địa bàn theo các biểu mẫu kèm theo.

Trong các Báo cáo tổng hợp nêu trên cần ghi rõ các trường hợp chủ đầu tư có sai phạm trong quá trình triển khai dự án bất động sản để xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị UBND cấp tỉnh biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng quy định thời hạn báo cáo hàng quý phải gửi về trước ngày cuối cùng của tháng cuối quý và bào cáo hàng năm phải gửi trước ngày 31/12 bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.

Thông tư cũng quy định các chủ đầu tư dự án bất động sản, Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị do Nhà nước thành lập cũng phải báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án về các nội dung cơ bản của dự án theo văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi dự án có điều chỉnh, bổ sung thì chủ đầu tư các dự án bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo bổ sung những nội dung điều chỉnh và báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án như: Tình hình giải phóng mặt bằng; tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; tình hình đầu tư xây dựng công trình; tình hình kinh doanh tại dự án: Huy động vốn, thực hiện nghĩa vụ tài chính; tình hình bán nhà, cho thuê nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất... Đối với các dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh tại dự án cho đến khi bán, cho thuê toàn bộ bất động sản được phép kinh doanh trong dự án. Khi kết thúc dự án chủ đầu tư cần báo cáo về nội dung chính của dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng.

Thời hạn gửi Báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án được quy định sau 7 ngày kể từ khi có quyết định chấp thuận đầu tư hoặc cho phép đầu tư, quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư nước ngoài); sau 7 ngày phải gửi báo cáo bổ sung khi có quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). Báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và báo cáo tình hình kinh doanh dự án phải gửi về Bộ xây dựng trước ngày 25 của tháng cuối quý và trước ngày 25/12 hàng năm. Kết thúc dự án chủ đầu tư phả báo cáo sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng công trình theo giai đoạn đầu tư hoặc hoàn thành dự án thành phần, sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ công trình của dự án.

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2013.

Theo Báo Xây Dựng