Liên hệ hỗ trợ

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công

15/09/2018

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/CV-ICDHN ngày 03/01/2018 của Công ty TNHH ICD Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công.


Ảnh minh họa.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Trường hợp hợp đồng nêu trong văn bản số 01/CV-ICDHN ngày 03/01/2018 thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 (sau đây gọi là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng được nêu trong công văn số 01/CV-ICDHN được thực hiện như sau:

Tại Điểm d, Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định: “trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng”.

Theo đó, đối với hợp đồng nêu trong công văn số 01/CV-ICDHN, phần giá trị hợp đồng không được điều chỉnh giá (kể từ thời điểm tạm ứng) là 25% (khoản chênh lệch giữa 35% giá trị tạm ứng theo hợp đồng đã ký kết và 10% giá trị tạm ứng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP) giá trị hợp đồng, bao gồm cả trường hợp các bên thực hiện thu hồi toàn bộ tiền tạm ứng khi hợp đồng đang thực hiện dở dang. Phương pháp tính phần giá trị được điều chỉnh giá của Chủ đầu tư như nêu trong công văn số 01/CV-ICDHN là phù hợp.

Theo PV