Contact suport

Construction news

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựngNgày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân...

đọc thêm

So sánh sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư.Theo đó, thay đổi một s...

đọc thêm

Hướng dẫn mới về phân loại công trình xây dựng

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

đọc thêm

Kiểm định chuyển đổi công năng

Kiểm định chuyển đổi công năng nhằm xác định chất lượng hiện trạng, tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, chuyển...

đọc thêm

Kiểm định nâng tầng

Mục đích kiểm định nâng tầng nhằm xác định chất lượng hiện trạng để tính toán, đánh giá khả năng chịu lực của công trình khi tiến hành cải tạo, sửa ch...

đọc thêm

Kiểm định tổn thất và xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão

Mục đích kiểm định tổn thất xác định nguyên nhân hư hỏng sau bão nhằm xác định chất lượng hiện trạng công trình, kiểm tra, đánh giá nguyên nhân xảy ra...

đọc thêm