Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

24/05/2023

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

(1) Mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

- Công trình dân dụng, mức thu từ 0,019% - 0,165%;

- Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,022% - 0,19%;

- Công trình giao thông, mức thu từ 0,014% - 0,109%;

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,121%;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,017% - 0,126%.

(2)  Mức thu phí thẩm định dự toán xây dựng

- Công trình dân dụng, mức thu từ 0,018% - 0,16%;

- Công trình công nghiệp, mức thu từ 0,02% - 0,185%;

- Công trình giao thông, mức thu từ 0,012% - 0,106%;

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, mức thu từ 0,014% - 0,117%;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, mức thu từ 0,014% - 0,122%.

So với Thông tư 210/2016/TT-BTC thì Thông tư 27/2023/TT-BTC không còn quy định mức phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định.

Công thức tính số tiền phí thẩm định thiết kế xay dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu phí

Trong đó:

- Chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trinh đề nghị thẩm định.

- Mức thu phí theo Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng

Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Xem chi tiết tại Thông tư 27/2023/TT-BTC có hiệu từ ngày 01/7/2023 bãi bỏ Thông tư 210/2016/TT-BTC