Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thông tư 13/2021/TT-BXD Hướng dẫn xác định dự toán gói thầu thi công xây dựng

10/09/2021

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Theo đó, ban hành 06 phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình bao gồm:

-. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng (Phụ lục I);

- Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng (Phụ lục II);

- Phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức (Phụ lục III);

- Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng (Phụ lục IV);

- Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Phụ lục V);

- Phương pháp đo bóc khối lượng công trình (Phụ lục VI).

Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD thay thế các phương pháp đã ban hành tại:

- Mục 1 Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 của Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;

- Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;

- Thông tư 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;

- Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019;

- Thông tư 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

Thông tư 13/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Tải file về tại đây 

Theo Thuvienphapluat.vn