Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Tin xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

Đã có Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng

đọc thêm

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ 15/10/2021.

đọc thêm

Thông tư 10/2021/TT-BXD: Hướng dẫn 03 loại chi phí của công trình xây dựng

Đây là nội dung tại Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

đọc thêm

Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựngNgày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân...

đọc thêm

So sánh sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư.Theo đó, thay đổi một s...

đọc thêm

Hướng dẫn mới về phân loại công trình xây dựng

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

đọc thêm