Contact suport

THE ENCAMPMENT

THE ENCAMPMENT

Name: THE ENCAMPMENT

Address: Dong Nai Province

Scale: 16.000 m2

Investor: LỮ ĐOÀN 972/ CỤC VẬN TẢI/ TỔNG CỤC HẬU CẦN

Contract: 24/2015/HĐKT ngày 10/04/2015

Task: Supervision