Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thông Tư 17/2013/TT-BTC : sửa đổi 1 số điều của TT 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 quy định quản lý, sử dụng chi phí quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN