Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thông tư 18/2013/TT-BXD : Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD hướng dẫnxác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.