Tư vấn dịch vụ toàn quốc

Thông tư số 08/2014/TT-BXD : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.